Singapur, Eingang Heap Seng Long

Singapur, Eingang Café, Heap Seng Leong

Singapur, Eingang zu einem alten Kaffee, in dem Kopi Go Yu verkauft wird