Katsuoboshi, auch Katsuobushi, Bonitoflocken, Hauptzutat für Dashi

Katsuoboshi, auch Katsuobushi, Bonitoflocken, Hauptzutat für Dashi

Katsuoboshi, auch Katsuobushi, Bonitoflocken, Hauptzutat für Dashi