Buttercafe bei Heap Seng Leong

Kopi Go Yu bei Heap Seng Leong

Mr. Shi bereitet Kopi Go Yu und Kaya Toast in seinem Café Heap Seng Leong in Singapur